نوشته‌ها

سالن زیبایی گیشا | 099999890774

سالن زیبایی گیشا

آرایش صورت تنها چیزی که بسیار مهم گریم است

اگر بتوانید گریم را به خوبی انجام دهید

تمام عیب های صورت را خواهید پوشاند

مثلاً کسانی هستند که بین بزرگی دارند

سالن زیبایی در گیشا

باید با گریم بتوان و این بینی را به طور نرمال نشان داد

و یا برعکس افرادی هستند که بین های خیلی کوچکی دارد

و در صورت جالبی دیده نمی کرد

با استفاده از لوازم آرایشی که استفاده می کنید

فیلم به صورت نرمال نشان دهید آرایشگاه زنانه

سالن زیبایی محدوده گیشا

و یا برعکس  قسمت لبها بعد از افراد اصلاً ندارند

باید با استفاده از رژ و خط لب توانید

کاری کنید که لب های نرمال برای این افراد جلوه بدهید

و درشتی دارند مانند هستند باید بتوانیم

با استفاده از روش های مناسب

سالن زیبایی منطقه گیشا

و یا خط لب و هر لوازم آرایشی دیگری لب ها را نشان دهد

که حالت نرمال خود را داشته باشند

�مت چشم ها که قسمت اصلی در آرایش صورت می باشد

بسیار مهم بعضی وقتا چشمای افراد بسیار روشن

که در این صورت فقط می‌توانیم

با استفاده از ریمل و یا سایه انجام دهید

و چشم ها را به صورت نرمال نشان دهد

اگر این افرادی که چشم های درشت دارندآرایشگاه

سالن زیبایی عروس در  گیشا

از خط چشم های پهن و کلفت استفاده کنند

بسیار چشمهای حالت زشت خواهد داشت

و پس باید تناسب را رعایت کرد

کسی که اصلاً چشمان ریزی دارند

باید این افراد با استفاده از ریمل و خط چشم ها

باید بتوانند که چشم را به صورت نرمال نشاند

نه تنها چشم ها بلکه در ارایش باید بتوان

تمام اعضای صورت  را جوری ارایش کرد

که حالت طبیعی خود را حفظ کنند

ارایش در صورتی زیبا خواهد شد

که طبیعی به نظر برسد و ظاهر مصنوعی نداشته باشد .

سالن زیبایی گیشا